W dniach 3.12.2018 r.  – 7.12.2018 r., dr Jan Barański z Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych Wydziału Lotnictwa LAW, uczestniczył w szkoleniu w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Jozef Stefan Institute (JSI) w Ljubljanie (Słowenia) w ramach programu Erasmus+ .

Szkolenie dotyczyło zaawansowanej metody numerycznej, stosowanej w fizyce fazy skondensowanej do problemów wielociałowych. Metoda NRG (Numerical Renormalization Group) może być stosowana do analizy własności układów nanoskopowych, którymi obecnie zajmujemy się w naszym Zakładzie. Szkolenie było prowadzone przez prof. Roka Żitko, który jest twórcą jednego z najbardziej rozpowszechnionych kodów numerycznej grupy renormalizacyjnej „NRG-Ljubljana”.

Podczas szkolenia zapoznałem się z w.w. kodem, nauczyłem się jak w ramach metody definiować różnorodne fizyczne układy, jak dokonywać obliczeń oraz przetwarzać otrzymane wyniki. W trakcie szkolenia udało mi się rozwiązać przykładowy problem dotyczący współistnienia silnych korelacji i porządku nadprzewodzącego w kropce kwantowej umieszczonej na powierzchni nadprzewodnika. Wyniki, które otrzymałem metodą NRG wykazywały dużą zgodność z wynikami otrzymanymi innymi metodami.  

W ramach szkolenia omówione zostały zarówno możliwości jak i problemy, które mogą pojawić się w trakcie stosowania metody NRG. Dyskutowano jakie fizyczne modele można rozwiązać oraz jakie fizyczne wielkości można wyznaczyć korzystając z metody. Jednym z aspektów poruszanych w trakcie szkolenia była możliwość analizy stanów zdolnych w sposób trwały przechowywać informację kwantową (tzw. stany Majorany).

Wyjazd szkoleniowy okazał się niezwykle przydatny z punktu widzenia rozwoju poziomu naukowego badań prowadzonych w naszym Zakładzie. W trakcie szkolenia pozyskałem również nowe kontakty z ekspertami dziedziny. Wierzę, że te kontakty pomogą w nawiązaniu stałej współpracy z Instytutem Jozef Stefan. Uważam, że szkolenia organizowane w ramach programu Erasmus+ mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju naukowego kadry oraz w pozyskiwaniu kontaktów i współpracowników.