W dniu 25.11. 2019 w sali F2 odbyły się kolejne zajęcia w cyklu zajęć Ogólnouczelnianych realizowanych w Naszej Katedrze dla studentów 7 semestru kierunku logistyka wszystkich specjalności. W tym dniu gościliśmy Pana ppłk Sławomira MIZAGĘ, Dowódcę batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Dęblinie. Obszar poruszanej problematyki dotyczył zasad funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych oraz jego logistycznego zabezpieczenia.


W swoim wystąpieniu Pan ppłk Miazga poruszył szereg interesujących zagadnień związanych z historią i aktualnymi zasadami pełnienia służby terytorialnej zwracając szczególną uwagę na fakt, iż ma ona charakter ochotniczy, co daje możliwość realizacji pasji i zainteresowań osobom szczególnie związanym z problematyką obronności i bezpieczeństwa Państwa. Zainteresowanie studentów wzbudziła też informacja, iż tylko 3-4% osób służących w WOT to osoby bezrobotne. W dalszej części spotkania Dowódca batalionu WOT scharakteryzował elementy logistki występujące na tym szczeblu dowodzenia i przedstawił ocenę współpracy pomiędzy batalionem WOT a organami terytorialnego systemu zaopatrywania logistycznego jednostek opartym na WOG i jednostkach pełniących funkcję WOG.
Podsumowując swoje wystąpienie oraz konkludując treść zadawanych pytań Pan ppłk Miazga wskazał, iż WOT do nowy i dynamicznie rozwijający się rodzaj Sił Zbrojnych otwarty zarówno na inne poglądy i idee jaki nowe technologie.
Kolejne zajęcia w przedstawionym powyżej trybie odbędą się w dniu 3.12. 2019 w Sali E11 w godz. 8.50-11.30 a naszym kolejnym gościem będzie Pan mgr inż. Sławomir SOBCZAK z Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Warszawie. Obszar tematyczny spotkania to ,,ZARZĄDZANIE PROCESAMI-ASPEKTY PRAKTYCZNE’’
Ponownie SERDECZNIE ZAPRASZANY też na spotkanie studentów innych kierunków, specjalności ze wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni .
Za stronę organizacyjną i moderowanie zajęć odpowiada dr Bogumił ZNOJEK, Katedra Logistyki p. 258 budynek A.

Tekst & foto: dr B. Znojek