fbpx

Wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Mateusz Piechowski

Już 9 stycznia 2019 r.  w godzinach 8.00 - 14.00 odbędą się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej na kadencję 2019-2020.

Swoje kandydatury można składać do dnia 20 grudnia, od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-17.00 w biurze Samorządu Studentów (p. E-306). Zgłoszenia składa się na formularzu stanowiącym załącznik do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów (kliknij, żeby pobrać). Do formularza kandydat dołącza listę poparcia 50 studentów uczelni.

plakat A3 Wybory SSLAW DO DRUKU 1

Czynne i bierne prawo głosu posiada każdy student z wyjątkiem studentów zawieszonych w ich prawach przez Komisję Dyscyplinarną.

Społeczność studencka wybierze do Rady Uczelnianej 8 swoich przedstawicieli - 5 z Wydziału Lotnictwa oraz 3 z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów LAW:

"Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW

§ 5.
Organami Samorządu są:
1) organ uchwałodawczy - Rada Uczelniana Samorządu Studentów (RUSS);
2) organy wykonawcze:
a) Przewodniczący Samorządu Studentów,
b) Zarząd Samorządu Studentów,
3) organy wyborcze – Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów;
4) organy sądownicze:
a) Sąd Koleżeński Samorządu Studentów I instancji,
b) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów;
5) organ kontrolny – Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów.

§ 6.
1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata, od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia następującego po roku wyborów. Kadencja przedstawicieli studentów
w organach kolegialny Uczelni jest równa kadencji pozostałych członków tych organów.
2. Organy Samorządu zachowują swoje kompetencje do czasu ukonstytuowania się nowego składu organów Samorządu.
3. Przewodniczący-elekt posiada pełny dostęp do wszystkich dokumentów Samorządu Studentów, w tym dokumentów finansowych.
4. Przekazanie pełnej dokumentacji i inwentarza następuje pierwszego dnia roboczego po rozpoczęciu nowej kadencji Samorządu.

§ 7.
1. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student WSOSP, za wyjątkiem studenta prawomocnie ukaranego przez KRSS karą zawieszenia w prawach studenckich.
2. Szczegółowy tryb wyboru członków organów Samorządu określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, zwaną dalej „Ordynacją Wyborczą”.

Rozdział III
UCZELNIANY ORGAN UCHWAŁODAWCZY

§ 8.
1. W skład RUSS wchodzą:
1) przedstawiciele studentów poszczególnych wydziałów, wybrani przez studentów danego wydziału w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych,
w głosowaniu tajnym;
2) przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni;
3) starostowie kierunków;
4) Przewodniczący Samorządu Studentów.
2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wybierani są w stosunku jeden do dwustu studentów wydziału, którego są studentami.
3. Posiedzenia RUSS odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Posiedzenia RUSS zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź w terminie 14 dni na wniosek:
1) Zarządu Samorządu Studentów;
2) przynajmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków RUSS;
3) władz Uczelni.

§ 9.
1. RUSS obraduje na posiedzeniach.
2. Obrady RUSS są jawne i otwarte dla wszystkich studentów Uczelni.
3. RUSS podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Ważność posiedzenia stwierdza się w przypadku obecności kworum stanowiącego 50%+1 wszystkich członków RUSS, z zastrzeżeniem § 29
ust. 4.
5. Przewodniczący Samorządu Studentów lub osoba przez niego wskazana jest jednocześnie przewodniczącym posiedzeń.
6. Z posiedzeń sporządza się protokół.
7. Każdy członek RUSS posiada głos w sile jednego, z zastrzeżeniem § 29
ust. 4.
8. Przewodniczący może zarządzić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro społeczności studenckiej bądź Uczelni, na wniosek co najmniej jednej czwartej członków obecnych na sali.
9. Dla usprawnienia swych prac, a szczególnie dla przygotowania lub zaopiniowania projektów uchwał w określonych sprawach, RUSS może powoływać komisje doraźne, określając zakres i zasady ich działania.
10. RUSS może uchwalić Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
11. W szczególnych sytuacjach, poza posiedzeniami RUSS, Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady podejmowania głosowania obiegowego określa regulamin, o którym mowa w ust 6.

§ 10.
1. Przewodniczący informuje członków RUSS o terminie i planie obrad RUSS
w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Każdemu studentowi przysługuje prawo do składania wniosków dotyczących realizacji zadań Samorządu Studentów i spraw studenckich; szczegółowy tryb składania wniosków określa Regulamin, o którym mowa w § 9 ust. 10.
3. Pierwsze posiedzenie RUSS nowej kadencji zwoływane jest nie później niż 14 dni przed upływem kadencji dotychczasowej RUSS.
4. Pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 11.
1. Do kompetencji RUSS należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działalności Samorządu;
2) sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów Samorządu;
3) uchwalanie i zmiana Regulaminu Samorządu;
4) uchwalanie i zmiana Ordynacji Wyborczej;
5) uzgadnianie regulaminu studiów, w trybie przewidzianym w art. 161
ust. 2 Ustawy;
6) wybór i odwołanie członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów;
7) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
8) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni;
9) wybór delegatów na zjazd Parlamentu Studentów RP oraz innych organów,
w których Samorząd jest zrzeszony;
10) wyrażanie opinii w sprawie proponowanego składu ZSS;
11) wyrażanie opinii w sprawie planów studiów i programów kształcenia;
12) wyrażanie zgody na kandydaturę zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej właściwego do spraw studenckich;
13) wyrażanie zgody na kandydaturę prorektora właściwego ds. studenckich;
14) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów do:
a) Rady Bibliotecznej,
b) Uczelnianego Kolegium Elektorów,
c) Uczelnianej Komisji Wyborczej,
d) Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich,
e) Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów,
f) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów;
15) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów do:
a) Rady Wydziału Lotnictwa,
b) Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lotnictwa,
c) Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lotnictwa,
d) Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki,
e) Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
i Logistyki,
f) Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
i Logistyki;
2.Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 7, 10-13 podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. a-c podejmowane są przez studentów Wydziału Lotnictwa wchodzących w skład RUSS, bezwzględną większością głosów.
4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. d-f podejmowane są przez studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wchodzących
w skład RUSS, bezwzględną większością głosów.

§ 12.
Przewodniczący i członkowie innych organów Samorządu zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zapytania członków RUSS dotyczące realizacji zadań Samorządu i spraw studenckich, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania im zapytania.

§ 13.
1. RUSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. W pozostałych sprawach głosowania są jawne chyba, że RUSS postanowi inaczej, z zastrzeżeniem pozostałych przepisów Regulaminu.
4. Uchwały RUSS podpisuje Przewodniczący i jest ich wykonawcą."

Wybory przeprowadzone będą na podstawie przepisów Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej, stanowiącej załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej (kliknij, żeby pobrać).