Płk dr Wojciech Kotlarz, płk dr hab. Mirosław Adamski, mjr Wiesław Świerkowski kończą zawodową służbę wojskową. Uroczystość pożegnania z uczelnią wieloletnich dydaktyków: Dziekana i Prodziekana Wydziału Lotnictwa oraz zastępcy szefa Sekcji Wychowawczej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się 31 stycznia w Sali Tradycji "Szkoły Orląt".

Rozpoczynających cywilne życie oficerów, w imieniu Rektora-Komendanta, generała brygady pil. dr. Piotra Krawczyka, pożegnał Prorektor ds. wojskowych płk pil. Paweł Marcinkowski.

W uroczystości, która odbyła się w asyście honorowej sztandaru WSOSP udział wzięli m.in.: kadra naukowa i dydaktyczna uczelni, przedstawiciele jednostek wojskowych dęblińskiego garnizonu, instytucji współpracujących ze "Szkołą Orląt", seniorzy lotnictwa, sympatycy Szkoły Orląt, pracownicy resortu obrony narodowej oraz podchorążowie.

Zwracając się do odchodzących żołnierzy płk Marcinkowski, w imieniu całej społeczności akademickiej, podziękował im za niestrudzoną, sumienną i profesjonalną służbę na rzecz lotniczej Alma Mater, za wkład w jej dynamiczny rozwój i liczne inicjatywy naukowe oraz za ogromną życzliwość i otwartość okazywaną przez lata licznej rzeszy studentów i absolwentów do których sam należy.

Odchodzący oficerowie dziękowali władzom "Szkoły Orląt" koleżankom i kolegom a także swoim rodzinom za przywilej wielu lat służby dla Ojczyzny, za możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, wsparcie oraz koleżeńską atmosferę. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń powodzenia i realizacji planów a także podziękowań za wieloletnią współpracę. Końcowym akcentem było wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wpis do księgi pamiątkowej WSOSP.

W styczniu, z Wyższą Szkołą Oficerską pożegnali się także: kpt. Tomasz Jędrzejczyk – wieloletni zastępca szefa Studium Języków Obcych, kpt. Sławomir Kielich dowódca kompanii Batalionu Szkolnego oraz Paweł Nocek manager Biura Promocji i Rekrutacji WSOSP.


Płk dr inż. Wojciech Kotlarz służbę wojskową rozpoczął w 1982 roku jako podchorąży Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Po jej ukończeniu wyznaczony został przez Dowódcę Wojsk Lotniczych na stanowisko inżyniera eskadry technicznej w 61 lotniczym pułku szkolno-bojowym w Białej Podlaskiej podległym "Szkole Orląt". Szybko zyskał uznanie w oczach przełożonych i już po roku przeniesiony został do Dęblina do służby w 58 lotniczym pułku szkolnym obejmując stanowisko dowódcy klucza remontu płatowców i silników. Po 2 latach został wyznaczony w strukturach Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej na stanowisku starszego instruktora sekcji urządzeń treningowych. Od tego czasu przeszedł kolejne szczeble kariery naukowo – dydaktycznej, od asystenta poprzez adiunkta, profesora nadzwyczajnego do Szefa Katedry Płatowca i Silnika. Przełożeni doceniając jego rozwój naukowo – dydaktyczny zdecydowali o powierzeniu mu z dniem 1 lipca 2011 roku funkcji prodziekana a od 1 września 2012 r. dziekana Wydziału Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu eksploatacji i regulacji silników lotniczych. Jako specjalista w tej dziedzinie został skierowany w 2006 r. do udziału w przeszkoleniu na samolot F-16 prowadzonym w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym w tym z tzw. listy filadelfijskiej. Brał udział w realizacji projektów badawczych finansowanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako wyróżniający się nauczyciel akademicki został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Płk dr hab. Mirosław Adamski rozpoczął służbę wojskową w 1980 roku jako podchorąży Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko dowódcy klucza eksploatacji uzbrojenia lotniczego w 6 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile. Po czterech latach pracy w jednostce liniowej w roku 1989 został przeniesiony do Dęblina i wyznaczony na stanowisko wykładowcy Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w specjalności użycie uzbrojenia i sprzętu technicznego. Jako adiunkt w Zespole Pracowników Naukowo – Dydaktycznych Wydziału Lotnictwa przez kolejne lata służby brał udział w konferencjach i sympozjach naukowych, poełnił szereg prac i artykułów naukowych o tematyce zwiększania możliwości pilotów i bezpieczeństwa wykonywania zadań lotniczych. Biorąc pod uwagę jego rozległą wiedzą i zaangażowanie w rozwój Uczelni, przełożeni zdecydowali o powierzeniu mu 1 października 2002 roku obowiązków Szefa Katedry Uzbrojenia, którą kierował przez 10 lat. Następnie został wyznaczony na stanowisko Prodziekana Wydziału Lotnictwa. To autor i współautor wielu podręczników akademickich oraz artykułów naukowych wygłaszanych na konferencjach w kraju i za granicą. W uznaniu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz po przedłożeniu monografii pt. Modelowanie i badania procesu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Swoją działalnością szczególnie zasłużony dla rozwoju polskiego lotnictwa. Przez 2 kadencje pełnił funkcję męża zaufania korpusu oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej. Jako wyróżniający się nauczyciel akademicki został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mjr Wiesław Świerkowski służbę wojskową rozpoczął w 1979 r. w 45 pułku lotnictwa myśliwsko - szturmowego. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie jako młody oficer trafił do Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy na stanowisko dowódcy plutonu. Kolejny okres to służba w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej a od 1994 r. w Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze i 8 Bazie Lotniczej w Krakowie. Po 3 latach awansował na stanowisko specjalisty w Oddziale Wojsk Lotniczych 3 Korpusu Obrony Powietrznej Sił Powietrznych. W roku 2008 decyzją Ministra Obrony Narodowej trafił do Dęblina, najpierw do 6 Bazy Lotniczej a od 6 lipca 2009 r. do Wydziału Wychowawczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Tu do dnia obecnego zajmował się całokształtem przedsięwzięć społeczno – wychowawczych "Szkoły Orląt" oraz jej promocją. Jako wyróżniający się oficer został odznaczony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.