Lotnicza Akademia Wojskowa informuje o utworzeniu trzech dodatkowych miejsc na II roku studiów wojskowych - specjalność wojskowa - pilot samolotu transportowego.

O przeniesienie na dodatkowe miejsca ubiegać się mogą wyłącznie podchorążowie z drugiego roku studiów wojskowych studiujący na kierunku lotnictwo i kosmonautyka z grupy osobowej – operator bezzałogowych  statków powietrznych,  którzy bezwarunkowo zaliczyli ostatni semestr studiów.

Do przeniesienia zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy zajmą najwyższe lokaty według przyjętych dla tego naboru kryteriów oceny kandydatów.

Wnioski należy składać do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej drogą służbową poprzez bezpośrednich przełożonych.

Termin składania wniosków do 12.02.2020 r.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Biurze Obsługi Studentów - pok. nr 120 lub telefonicznie  261 517 733.