Na podstawie § 21 ust. 4 pkt 12 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 352 z dnia 19 września 2019 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

  § 1


1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów wojskowych i cywilnych prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów na rzecz zajęć prowadzonych w formie zdalnej (platforma edukacyjna IKAR oraz wideokonferencje).
2. Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem zajęć ogłoszonym w Systemie Obsługi Toku Studiów (Wirtualnym Dziekanacie).
3. Studenci w godzinach planowych zajęć zobowiązani są do zalogowania się na platformie Systemu Obsługi Toku Studiów. Na karcie konkretnego przedmiotu umieszczone będą informacje od wykładowców, gdzie można znaleźć materiały do zajęć (odnośnik do wideokonferencji lub do kursu na platformie edukacyjnej IKAR).
4. Zawiesza się do odwołania kursy w ramach doskonalenia zawodowego żołnierzy.
5. Wstrzymuje się podróże służbowe do krajów o wysokim ryzyku zarażenia się koronawirusem COVID-19.
6. Wstrzymuje się przyjazdy do Lotniczej Akademii Wojskowej delegacji, studentów, wykładowców i pracowników zagranicznych w ramach realizowanych programów mobilnościowych (Erasmus+, EMILYO) i innych inicjatyw.
7. Wstrzymuje się wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów, wykładowców i pracowników w ramach realizowanych programów mobilnościowych i innych inicjatyw.
8. Odwołuje się wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym, tj. konferencje, sympozja, pokazy i inne spotkania tego typu organizowane przez Lotniczą Akademię Wojskową.

 

§ 2


1. Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 5 kwietnia 2020 r. z możliwością zmiany tego terminu.
2. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej od dnia 16 marca 2020 r. według instrukcji przesyłanych drogą mailową oraz w umieszczanych w aktualnościach w Systemie Obsługi Toku Studiów.


§ 3


1. W komunikacji wewnątrz-uczelnianej zaleca się wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do:
1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Lotniczą Akademię Wojskową;
2) utrzymywania kontaktu z pracownikami i nadzorowania efektów ich pracy zdalnej.

                                                                                                           § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR-KOMENDANT

 

gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK