System nauki w Lotniczej Akademii Wojskowej od czasu ogłoszenia pandemii Covid-19 uległ diametralnej zmianie. W ciągu zaledwie kilku dni cały system edukacyjny został przekształcony i zmodyfikowany. Uczelnia otrzymała też nowe zadania i wytyczne z MON.

Lotnicza Akademia Wojskowa uruchomiła wirtualny system nauczania dla wszystkich studentów wojskowych i cywilnych.

Na podstawie § 21 ust. 4 pkt 12 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 352 z dnia 19 września 2019 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

Port Lotniczy Lublin i Lotnicza Akademia Wojskowa rozpoczynają współpracę. 10 marca podpisana została oficjalna umowa w tej sprawie. Dzięki niej, możliwe będzie prowadzenie działań edukacyjno-dydaktycznych, a także realizacja wspólnych projektów.