"Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej" to temat już XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie rozpoczęło się 25.11.2016r., a konferencję otworzyła prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek. Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych na ww. Konferencji reprezentował płk dr Daniel Kucharek wraz z grupą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Płk D. Kucharek wygłosił referat pt.: oznaczanie_opakowań_z_materialami_niebezpiecznymi.pdf.

Po rozpadzie II Republiki Czecho-słowackiej, głównie lotnicy, Czesi i Słowacy nie podzielający linii politycznej rządów Protektoratu Czech i Moraw oraz Państwa Słowackiego przedostawali się różnymi sposobami na terytorium II Rzeczpospolitej.

W dniu 1 grudnia 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu reprezentowanym przez Dyrektora dr Marcina PILARSKIEGO, a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowaną przez JM Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra KRAWCZYKA. Przy podpisaniu umowy obecni byli także Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk nawig. dr Grzegorz ROSŁAN, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam RADOMYSKI prof. WSOSP oraz Prodziekan ds dydaktycznych i studenckich WBNiL ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

W dniach 25-27 października 2016 roku z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Logistycznego Koła Naukowego odbyło się II Studenckie Sympozjum Naukowe pod nazwą "Bezpieczeństwo w transporcie. Międzynarodowy i krajowy system transportowy".

Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w dniu 3 października dokonał dziekan Wydziału dr hab. Adam Radomyski wraz z Prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich ppłk. dr. inż. Krzysztofem Ogonowskim oraz Prodziekanem ds. naukowych dr. hab. Justyną Lipińską.