Pragniemy poinformować, że w 2017 roku Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki otrzymały certyfikat potwierdzający ich przynależność do ścisłego grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Potwierdziły to wyniki II edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością”, do którego są zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat „Studia z Przyszłością” jest przyznawany kierunkom realizowanym według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy. Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.


Kryteria oceny kierunków studiów określa szczegółowo Regulamin Programu „Studia z Przyszłością". Zgodnie z § 5 Regulaminu certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:
•    wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
•    jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
•    jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
•    wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
•    zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
•    wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.
Certyfikat „Studia z Przyszłością” w II edycji Programu otrzymały kierunki i specjalności studiów, które uzyskały najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych kryteriów. Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” – znak, jakości potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe poza otrzymaniem certyfikatu „Studia z Przyszłością” otrzymał również wyróżnienie nadzwyczajne, które przyznawane jest dla najlepszego kierunków. Takie wyróżnienie otrzymują kierunki studiów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w swojej kategorii (kierunki i programy studiów stanowiące ścisłą czołówkę ocenionych w Konkursie). Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości”, stanowi potwierdzenie znakomitego wyniku postępowania akredytacyjnego, który uzyskały studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe realizowane w WSOSP na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.