W dniu 25 czerwca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Michał Burek.

Procedurę obrony zainicjował Dziekan Wydziału Lotnictwa LAW Pan prof. dr inż. Marek Grzegorzewski, a następnie przekazał dalsze prowadzenie postępowania Przewodniczącemu Komisji Doktorskiej Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Oszczakowi. Rozprawa została przedstawiona przed członkami Komisji oraz licznie zgromadzoną publicznością.
W swoim wystąpieniu doktorant omówił temat rozprawy doktorskiej, cel i zakres pracy, koncepcję jej realizacji, opisał metody badawcze oraz przedstawił analizę wyników prowadzonych prac badawczych.
Recenzje pracy przedstawili: Pan prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik oraz Pan prof. dr. hab. inż. Marek Orkisz. Obrona rozprawy doktorskiej zakończyła się dyskusją związaną z jej tematyką.
Tego samego dnia, Rada Naukowa Wydziału Lotnictwa LAW podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr. inż. Wiesławowi Masłowskiemu stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.