Do zadań Pionu Ogólnego należy:

 • Przygotowanie kompleksowych danych do podejmowania decyzji przez Rektora-Komendanta oraz kierowanie opracowywaniem rozkazów i innych dokumentów zawierających decyzje Rektora-Komendanta i jego przełożonych w zakresie funkcjonowania Uczelni jako jednostki wojskowej;
 • Opracowanie i kierowanie całokształtem przedsięwzięć związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem mobilizacyjnego rozwinięcia LAW oraz osiąganiem gotowości do podjęcia działań;
 • Organizacja i utrzymanie sprawności systemu alarmowania i powiadamiania oraz pełnienia służb dyżurnych oraz realizacja przedsięwzięć kontrolnych;
 • Kierowanie całokształtem prac mobilizacyjnych oraz działalnością w zakresie planowania uzupełnienia LAW, a także współdziałanie z wojewódzkimi sztabami wojskowymi (WSzW)
  i z wojskowymi komendami uzupełnień (WKU) w zakresie gromadzenia rezerw osobowych;
 • Planowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 • Kierowanie całokształtem przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego w LAW;
 • Planowanie i prowadzenia szkolenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne;
 • Kierowanie działalnością związaną z usprawnieniem dowodzenia i zarządzania LAW, doskonaleniem struktury organizacyjnej, a także realizowaniem ustalonych przedsięwzięć etatowych, kompetencyjnych i ewidencyjnych;
 • Planowanie i organizacja szkolenia uzupełniającego w Uczelni oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją;
 • Przygotowanie Planu działalności  LAW na … rok oraz pozostałych dokumentów planistycznych wynikających z dokumentów normatywnych przy współudziale osób funkcyjnych LAW;
 • Kierowanie procesem usprawniania pracy i doskonaleniem systemu planowania działalności bieżącej, ewidencji i sprawozdawczości, obiegu informacji, a także sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem i właściwym wykorzystaniem technicznych środków pracy;
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu łączności i informatyki w procesie dowodzenia LAW;
 • Planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia ogólnowojskowego oraz przestrzegania zasad dyscypliny i norm współżycia przez kandydatów na żołnierzy zawodowych;