Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów odpłatnej działalności dydaktycznej oraz sposobu i trybu wypłacania dodatkowych należności nauczycielom akademickim

Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie stawek za niektóre czynności dydaktyczne w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty