Zarządzenie Nr 54 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia przedziałów średniej stypendialnej wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendium za wyniki w nauce i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr 53 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cym im stawkami stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełno-sprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr 45 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr 28 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr 24 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania