WYDZIAL LOTNICTWA

Kurs prowadzony jest w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Celem kursu jest:

  • zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia badań naukowych, kształtowanie i rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego uczestnika,
  • kształtowanie umiejętności opracowywania różnego rodzaju tekstów naukowych,
  • podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, między innymi poprzez poszerzenie wiedzy specjalistycznej w wybranej specjalności naukowej,
  • przygotowanie do otwarcia przewodów doktorskich.

Kandydaci
Na kurs mogą się zgłaszać osoby mający tytuł zawodowy magistra z obszaru nauk technicznych, które chciałby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej serdecznie zaprasza na nieodpłatną formę kształcenia i promowania kadr naukowych pt. „Seminaria doktorskie”.

Seminaria będą prowadzone w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w specjalności:
1. Obronność i bezpieczeństwo państwa.
2. Funkcjonowanie organizacji lotniczych.
3. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe.
4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.
5. Transport lotniczy w systemie bezpieczeństwa państwa.

Celem organizowanych „Seminariów doktorskich” jest przygotowanie ich uczestników do otwarcia przewodów doktorskich, przez:
• zapoznanie uczestników z metodologią badań naukowych,
• rozszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
• podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej z zakresu filozofii, ekonomii, pedagogiki i historii,
• kształtowanie umiejętności opracowywania prac naukowych.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

DECYZJA BCK - I - U - dr - 205/2017

Kandydaci

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w „Seminariach doktorskich” muszą złożyć wniosek do Dziekana WBL o wyrażenie zgody na udział w zajęciach organizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Na „Seminaria doktorskie” mogą zgłaszać się osoby mający tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk społecznych, które chciałby w przyszłości uzyskać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.