Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW) zwana "Szkołą Orląt", wcześniej Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP) jest jedną z najstarszych uczelni lotniczych na świecie, która kultywuje tradycje szkolnictwa wojskowego i lotnictwa polskiego oraz stanowi integralną część systemu edukacji narodowej.

Jesteśmy nowoczesną, publiczną uczelnią wojskową, która już od ponad 90 lat kształci pilotów, kandydatów na żołnierzy zawodowych, a od 2009 roku także studentów cywilnych. Odgrywa to istotną rolę w kształceniu kadr lotniczych, w przysposabianiu młodzieży do pięknego, trudnego i odpowiedzialnego zawodu pilota. Nasza misja to:

Zachowując w pamięci zapisany w kartach historii dorobek lotniczych pokoleń, Lotnicza Akademia Wojskowa działa na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa: kształci nowe pokolenia lotników oraz pomnaża dorobek naukowy i techniczny.

Po restrukturyzacji prawno-organizacyjnej uczelni, uzyskaniu autonomii i samodzielności gospodarczej, a także po otwarciu studiów dla studentów niewojskowych w LAW stworzono warunki do realizacji postanowień Deklaracji Bolońskiej, ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 1 września 2005 roku. Pomimo, iż jesteśmy uczelnią wojskową, której działalność skupia się przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb Sił Zbrojnych, to zgodnie z zapisami ww. ustawy kształcimy również studentów cywilnych na potrzeby gospodarki narodowej, współpracując z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nasza uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną na dwóch wydziałach w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Lotnictwo i Kosmonautyka, Nawigacja, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Transport oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunkach Lotnictwo i Kosmonautyka, Nawigacja, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Logistyka, a także stacjonarne kursy w ramach kształcenia ustawicznego. Ponadto, uczelnia posiada Studium Języków Obcych, które posiada uprawnienia do prowadzenia kursów w zakresie "Aviation English". 

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy zainteresowani współpracą z uczelniami o podobnym profilu kształcenia, uwzględniając w ocenie ofertę edukacyjną, jakość kształcenia i dorobek naukowy. Poza posiadanymi kontaktami dwustronnymi z innymi uczelniami i zwiększającą się liczbą studentów cywilnych, którzy są zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus+ jesteśmy zobligowani do poszukiwania większej ilości partnerów do współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej.

Udział naszych przedstawicieli w różnego typu przedsięwzięciach międzynarodowych w dużej mierze pozwala nam na nawiązywanie kontaktów z innymi uczelniami i instytucjami. Dotychczasowe wzajemne wizyty studyjne o charakterze przygotowawczym w uczelniach zagranicznych uzupełniane są na bieżąco umowami o współpracy, w których akcentuje się wymianę akademicką oraz współdziałanie w realizacji wspólnych projektów badawczych. Współpraca w zakresie mobilności studentów i nauczycieli dotyczy uczelni i instytucji państw przynależnych do Unii Europejskiej jak i krajów partnerskich.

Należy podkreślić, iż wieloletnią tradycję ma współpraca z  Francuską Akademią Lotniczą w Tuluzie, Uniwersystem Obrony w Brnie, Rumuńską Akademią Lotniczą w Brasov, Estońskim Uniwersystem Obrony w Tartu, Politechniką w Koszycach na Słowacji. Poza obszarem europejskim, uczelnia promowała swoją ofertę edukacyjną w Ameryce Południowej w ramach programu zorganizowanego przez instytucje ministerialne o nazwie "Ready, Study, GO! Poland", Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie, co zaowocowało pierwszymi kontaktami w celu podpisania umów bilateralnych o współpracy w zakresie szkolenia lotniczego.

Oferta Uczelni kierowana jest do odbiorców na różnych poziomach kształcenia i rozwoju zawodowego, obejmując studentów I i II stopnia studiów (od roku akademickiego 2014/15 również III stopnia) oraz jej pracowników.

Głównym celem w odniesieniu do wyjazdów pracowników uczelni będzie planowy nabór beneficjentów, obejmujący uwzględnienie potrzeb uczelni oraz systematycznej wymiany doświadczeń naukowych i zawodowych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dogodne warunki do przyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

W odniesieniu do studentów strategia Uczelni obejmuje wspieranie idei wyjazdów na okres studiów, obejmujący jeden semestr bądź cały rok akademicki oraz promowanie wyjazdów na praktyki do zagranicznych ośrodków, takich jak zakłady lotnicze, instytuty naukowe, akademie lotnicze i inne instytucje związane z branżą lotniczą, aby podnieść praktyczne umiejętności, rozszerzyć kompetencje zawodowe oraz zapoznać studentów z technikami pracy w krajach partnerskich. Szczególnie duże możliwości otwierają się w tym zakresie przed studentami kierunków prowadzonych w Wydziale Lotnictwa.

W stosunku do studentów i nauczycieli, którzy przyjeżdżać będą do Lotniczej Akademii Wojskowej w ramach umów dwustronnych, poczynione będą starania, aby doszło do ich integracji z lokalnym środowiskiem akademickim.