Zasady udziału w programie Erasmus+ określa: Regulamin realizacji programu Erasmus+ w LAW

CEL WYJAZDU

- wyjazd o charakterze dydaktycznym: prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej;

- wyjazd o charakterze szkoleniowym: udział w szkoleniu za granicą.

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?

Wyjazd w celu prowadzenia zajęć (nauczyciele akademiccy) możliwy jest wyłącznie do uczelni/akademii, z którą LAW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną Erasmus+.

Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej nauczyciele akademiccy powinni zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych, (ISCED-F 2013) co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowalnego przez Wydział LAW oraz Uczelni Przyjmującej.

Nauczyciel akademicki wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu każdego tygodnia lub krótszego okresu pobytu.

Dla wyjazdów, które trwają dłużej niż 5 dni, liczba godzin zajęć musi być większa proporcjonalnie do czasu trawnia danej mobilności.

 

Obecnie uczelnia ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne uczelniami zagranicznymi w Europie zarówno wojskowymi jak i cywilnymi.

 

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH - aktualna lista

 

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy LAW mogą również wyjeżdżać w celach szkoleniowych do: instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu "job shadowing", itp.) z wyłączeniem udziału w konferencjach.

OFERTY SZKOLEŃ ZAGRANICZNYCH:

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/

http://staffmobility.eu/staff-week-search

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/search/

https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

- minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (*z wyłączeniem czasu podróży);

- łączny maksymalny czas pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku (*z wyłączeniem czasu podróży).

UWAGA!

Średni czas wyjazdu wykładowcy / pracownika w ramach programu Erasmus+ trwa ok. 5 dni z wyłączeniem podróży.

 

STYPENDIUM ERASMUS+

Ilość przyznawanych stypendiów w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego LAW przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

UWAGA!!

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących w programie. Więcej szczegółów u Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+.

 

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW LAW
W ROKU AKADEM. 2019/2020

Kraje programu Dzienna stawka stypendium przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni)

Dzienna stawka stypendium przy wyjazdach przekraczających 14 dni dłużej niż 14 dni*

Grupa 1: Dania, Finlandia ,Irlandia, Islandia, Lichenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 € 126 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosławińska republika Macedonii), Litwa, Lotwa, Rumunia,Serbia** Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 € 98 €
     

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14. dni, tj.odpowiednio: 91, 77, 70 €.
**Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania LAW będzie mogła wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości LAWjest zobowiązana stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Kandydat ubiegający się o udział w programie musi być zatrudniony w LAW na podstawie stosunku pracy (umowy o prace lub mianowania) lub pełnić zawodową służbę wojskową w LAW.

Termin rekrutacji kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych jest określany przez Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW i jest ogłaszany na stronie internetowej uczelni.

Kwalifikacji kandydatów do udziału w programie dokonuje Zespół ds. Programu Erasmus+.

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY KWALIFIKACJI

 • indywidulany program nauczania lub szkolenia;
 • zaangażowanie pracownika w program Erasmus+ w LAW;
 • prowadzenie zajęć w języku obcym dla studentów zagranicznych Erasmus+ oraz pozostałych grup studentów zgranicznych w LAW;
 • dotychczasowy udział w programie Erasmus+ i osiągnięte efekty (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy wcześniej nie wyjeżdżali w ramach programu Erasmus+).

WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

 • uzyskanie zgody Rektora - Komendanta na wyjazd na podstawie uprzednio wcześniej złożonego pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd;
 • złożenie indywidualnego programu nauczania lub szkolenia podpisanego przez pracownika, przełożonego pracownika, oraz uprawnionego przedstawiciela zgranicznej instytucji przyjmującej do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+;
 • podpisanie umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu oraz wypłaty przyznanego stypendium Erasmus+;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 • zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę.

 

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

 • przedstawienie niezbędnej dokumentacji do Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 30 dni po powrocie: Confirmation of stay Certificate (zaświadczenie o pobycie wystawione przez uczelnię lub instytucję przyjmującą.
  W przypadku wyjazdu w celach dydaktycznych - zaświadczenie powinno zawierać liczbę przeprowadzonych zajęć, natomiast w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych – potwierdzenie zrealizowania programu szkolenia);
 • złożenie sprawozdania z wyjazdu do odpowiedniego Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 14 dni po powrocie;
 • złożenie raportu mobilności w systemie on-line EU-survey.

pdfPrzewodnik Narodowej Agencji dla Pracowników