Zasady udziału w programie Erasmus+ określa: Regulamin realizacji programu Erasmus+w LAW.

 

W JAKIM CELU MOŻNA WYJECHAĆ?

 

WYJAZDY NA STUDIA

Realizacja części studiów za granicą możliwa jest wyłącznie w uczelni, z którą LAW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną o współpracy w ramach programu Erasmus+. 

Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej student powinien zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych (ISCED-F 2013) co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowanego przez odpowiedni wydział LAW oraz uczelni przyjmującej.

Obecnie LAW ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ z uczelniami zagranicznymi w Europie, zarówno wojskowymi jak i cywilnymi.

 

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH - aktualna lista

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Na praktykę studencką/staż studencki można wyjechać do uczelni zagranicznej, z którą LAW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną o współpracy Erasmus+ lub innej uczelni zagranicznej,  zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji - powiązanych z kierunkem i obszarem studiów w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (kraje programu).

Oferty praktyk dla studentów oraz informacje o poszukiwaniu praktyk przez studentów w programie Erasmus+ są zamieszczane m.in. na ogólnopolskiej platformie ErasmusIntern:

OFERTY PRAKTYK/STAŻY ZAGRANICZNYCH
są dostepne na stronach:

https://erasmusintern.org

 http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/

UWAGA!!

Wyjazdy absolwentów na zagraniczną praktykę lub staż zagraniczny mogą odbyć się w ciągu 1 roku od ukończenia studiów. O wyjazdy tego typu należy ubiegać się będąc na ostatnim roku studiów.

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

Czas pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+ wynosi odpowiednio:

-  STUDIA: od 3 do 12 miesięcy;

-  PRAKTYKI: od 2 do 12 miesięcy.

Oznacza to, iż minimalny uprawniony czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące.

UWAGA!!

Na każdym ze stopni studiów można wyjechać na studia i/lub praktykę trwających łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego stopnia studiów.

 

NAUKA ZA GRANICĄ I SYSTEM PKT ECTS

Uznanie okresu studiów oraz praktyki za granicą stanowi jeden z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punków (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS)

https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_pl

jest systemem punktowym, ułatwiającym między innymi zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni zagranicznej przez uczelnię macierzystą.

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu:

 • punktów ECTS przyporządkowanym kursom/przedmiotom/modulom(cyklom zajęć). Podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu zaliczenia danego kursu/przedmiotu/modułu (cyklu zajęć).
  W systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 pkt ECTS, zaś semestr 30 pkt ECTS;
 • "Katalogu przedmiotów" zawierającego dokładny opis kursów/przedmiotów/modułów oferowanych przez uczelnię zagraniczną w ramach poszczególnych kierunków studiów wraz z powiązanymi z nimi efektami kształcenia oraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS;
 • "Porozumienia o programie studiów/praktyk" (Learning Agreement (LA) for Studies/Traineeships) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta stypendium za granicą. Porozumienie zawiera określony program kształcenia/praktyki dla danego studenta oraz liczbę punktów ECTS jaka będzie przyznana za ich zaliczenie;
 • "Wykazu osiągnięć (zaliczeń) - Transcript of Records (TR), dokumentu, w którym wymienione są wszystkie kursy/przedmioty/moduły, w których student uczestniczył za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. "Wykaz osiągnieć (zaliczeń)" wydaje uczelnia przyjmująca na zakończenie pobytu studenta na stypendium, który jest podstawą dla uczelni macierzystej do uznania osiągnięć studenta uzyskanych w uczelni zagranicznej.

 

STYPENDIUM ERASMUS+

Ilość przyznawanych stypendiów w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego LAW przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

 

Stawki stypendium na wyjazdy studentów w roku akadem. 2019/2020

Kraje programu

studia
(SMS)

praktyki
(SMP)

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 € 600 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 € 550 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Serbia, Słowenia, Węgry, Turcja 400 € 500 €

 

 

WYJAZDY STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM Z PROGRAMU PO WER

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w LAW oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazdy z programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Wniosek o przyznanie dodatkowych funduszy wraz z kopią aktualnej Decyzji Komisji Stypendialnej LAW o prawie do pobierania dodatku socjalnego lub kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, należy składać do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w momencie składania pozostałych dokumentów aplikacyjnych do udziału w programie Erasmus+.

UWAGA!!

Z programu PO WER nie mogą być dofinansowywane wyjazdy absolwentów na praktyki, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawnych.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567 PLN

 

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka     

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139 PLN

2 567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1 925 PLN

2 353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 711 PLN

2 139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.


Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktyki
odbywa się zazwyczaj 2 razy w danym roku akademickim.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU ERASMUS+?

Po ogłoszeniu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, studenci składają osobiście dokumenty w podanym terminie na ogłoszeniu, do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w WSOSP, a następnie biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 • formularz zgłoszeniowy do udziału w programie (docxdo pobrania)
 • zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów wraz (jeżeli) dotyczy z informacją o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów;
 • kopia certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego (poziom co najmniej B1+);
 • list motywacyjny skierowany do Zespołu Programu Erasmus+ LAW uzasadniający chęć udziału w programie;
 • dokumenty potwierdzające odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie), np. sportowe, artystyczne, itp.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU KWALIFIKACJI?

WYJAZDY NA STUDIA

Studenci po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej - wstępnie zakwalifikowani do programu w celu wyjazdu na studia:

"Porozumienie o programie studiów" - Learning Agreement for Studies (LA)  to umowa między studentem, uczelnią macierzystą czyli LAW i zagraniczną uczelnią przyjmującą, przygotowana przed wyjazdem studenta na stypendium Erasmus+, określająca program kształcenia (kursy/przedmioty/moduły), w jakim będzie uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za jego zaliczenie.

UWAGA!!

Przedmioty są dobierane na podstawie zbieżnych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS - istotne jest porówynywanie treści programowych, a nie nazw przedmiotów.

WYJAZDY NA PRAKTYKI/STAŻE

Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ w celu odbycia praktyk/stażu zagranicznego:

 • nawiązują bezpośrednio kontakt z uczelnią zagraniczną, która posiada ważną Kartę Erasmusa (ECHE) lub inną instytucją zagraniczną;
 • w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym Erasmus+ oraz Koordynatorem Uczelnianym Erasmus+ LAW studenci przygotowują i składają Porozumienie o programie praktyki/ Learning Agreement for Traineeship (TA); tutaj znajdziesz Wskazówki jak wypełnić... oraz inne niezbędne dokumenty aplikacyjne do uczelni zagranicznej lub instytucji w wyznaczonym terminie przez uczelnię lub instytucję zagraniczną.

"Porozumienie o programie praktyki" - Learning Agreement for Traineeships (LA) to umowa między uczelnią macierzystą czyli LAW i instytucją przyjmującą (zwykle jest nią przedsiębiorstwo), przygotowana przed wyjazdem studenta na stypendium. Program praktyki określa cele, zadania i oczekiwane efekty praktyki, np. zakres obowiązków, godziny pracy, osobę sprawującą nadzór nad przebiegiem praktyki, wymagane kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęsliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej itp.

 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM ERASMUS+

 • uzyskanie zgody Rektora-Komendanta na wyjazd na podstawie wcześniej złożonego wniosku;
 • wypełnienie pierwszego testu językowego on-line w systemie OLS;
 • podpisanie u Uczelnianego Koordynatora Programu  Erasmus+ umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia przyznanego stypendium;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 • zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę.

 

FORMALNOŚCI PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ

W trakcie pobytu na stypendium można wprowadzać zmiany do "Porozumienia o programie studiów"- Learning Agreement for Studies oraz "Porozumienia o programie praktyki" - Learning Agreement for Traineeship pod warunkiem, że będą miały formę pisemną i że wszystkie 3 strony porozumienia je zaakceptują.

 

FORMALNOŚCI PRZED ZAKOŃCZENIEM POBYTU ERASMUS+

Po zakończeniu mobilności instytucja zagraniczna zobowiązana jest wystawić uczestnikowi "Potwierdzenie pobytu" - Confirmation of Stay wraz z "Wykazem zaliczeń" - Transcript of Records (TR) zawierającym uzyskane oceny i punkty ECTS.

 

OBOWIĄZKI STUDENTA PO POWROCIE Z WYMIANY ERASMUS+

 • złożenie niezbędnej dokumentacji w oryginale do Dziekanatu LAW, czyli: "Confirmation of stay certificate" - dokument potwierdzający okres mobilności uwzględniajacy czas rozpoczęcia i zakończenia nauki; „Wykaz zaliczeń”-Transcript of Records (TR) lub zaświadczenie o odbytej praktyce), w celu zaliczenia zajęć zrealizowanych za granicą w ramach programu Erasmus+ zgodnie z § 26 i §27 Regulaminu Studiów LAW; (oryginały ww. dokumentów należy również złożyć do Uczelnianego Koordynatora  Erasmus+ LAW);
 • złożenie sprawozdania z wyjazdu do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ LAW;
 • wypełnienie  2-go testu językowego on - line w systemie OLS;
 • złożenie raportu mobilności w systemie on - line EU-survey;
 • rozliczenie finansowe wyjazdu zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową finansową na wyjazd (otrzymanie 10% należnego stypendium).

 

ZASADY UZNANIA POBYTU STUDENTA ZA GRANICĄ PRZEZ LAW

 • jeśli "Wykaz zaliczeń" jest zgodny z Learning Agreement (LA), to przedmioty/moduły/kursy wpisane do LA zostają zaliczone przez uczelnię macierzystą czyli LAW bez potrzeby ponownego udziału w jakichkolwiek zajęciach czy egzaminach;
 • jeżeli uczelnie stosują różne skale ocen, uczelnia macierzysta czyli LAW przeliczy oceny uzyskane przez studenta za granicą.
 • wyjazd na praktykę rozliczany jest w podobny sposób;
 • pobyt na stypendium w ramach programu Erasmus+ jest odnotowywany przez uczelnię macierzystą czyli LAW w suplemencie do dyplomu wydawanym wraz z dyplomem ukończenia studiów.

UWAGA!!

Zgodnie z §27 Regulaminu Studiów LAW w przypadku różnic w zakresie efektów uczenia się, Prorektor właściwy ds. kształcenia nakłada na studenta obowiązek uzupełnienia tych różnic i określa termin ich rozliczenia. Prorektor właściwy ds. kształcenia wyznacza termin nie dłuższy niż 2 kolejne semestry na uzupełnienie różnic programowych.

docKarta Studenta Erasmusa+

pdfPrzewodnik Narodowej Agencji dla Studentów