Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w dniu 16 listopada 2018 roku została podpisała z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00- DUO/18 projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.721.574,59 zł (łączny koszt projektu 2.805.747 zł), a w dniu 24.07.2018 r. została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa o dofinansowanie.  

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym realizowane wspólnie z przedsiębiorcami z branży lotniczej w formie studiów dualnych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Projekt pod tytułem:

"Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 – 2013, Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.