fbpx

Informacje dla użytkownika

Archiwum Akademii jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Pełni ponadto funkcje dydaktyczne i usługowe. Zgodnie z „Regulaminem Organizacji i Sposobu Funkcjonowania Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” sprawuje ono nadzór nad prawidłowym kształtowaniem zasobu aktowego i sposobem przekazywania akt wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

  1. Archiwum Akademii wydaje na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczenia i dokumenty dotyczące toku studiów oraz sporządza uwierzytelnione odpisy z akt własnego zasobu archiwalnego.
  2. Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może uzależnić udostępnienie materiałów archiwalnych od potwierdzenia faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub od przedłożenia przez zgłaszającego pisma polecającego właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.
  3. Jeżeli przepisy prawa ograniczają dostęp do informacji zawartych w materiałach archiwalnych wskazanych w zgłoszeniu, Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może zażądać złożenia przez zgłaszającego wyjaśnień lub oświadczeń albo udokumentowania uprawnień do zapoznania się z treścią żądanych materiałów archiwalnych.
  4. Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może ograniczyć udostępnienie materiałów archiwalnych, podając przyczynę ograniczenia i przybliżony termin udostępnienia.
  5. Materiały archiwalne, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępnione w trybie określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, na pisemny wniosek o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych skierowany do Rektora-Komendanta. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  6. Wysokość opłat wnoszonych przez użytkowników w przypadku ponoszenia przez Archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych oraz za sporządzanie reprodukcji materiałów archiwalnych, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161).