fbpx

Udostępnianie materiałów archiwalnych

Archiwum Akademii udostępnia akta dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

 1. Archiwum udostępnia własne zbiory na podstawie pdfRegulaminu korzystania z materiałów archiwalnych
 2. Materiały archiwalne udostępnia się pracownikom, studentom Akademii oraz osobom spoza Uczelni na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego podmiotu skierowanego do Dyrektora Archiwum.
  pdfZgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego 
  pdfOchrona danych osobowych
 3. Zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych instytucjom państwowym wydaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Rektora-Komendanta Akademii.
 4. Dokumentacja archiwalna jest udostępniana wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt, w godzinach jej otwarcia.
 5. Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych jest wymagana zgoda Dyrektora Archiwum, a w wyjątkowych przypadkach pisemna zgoda Rektora-Komendanta Akademii.
 6. Prace dyplomowe powstałe na kierunkach są udostępniane wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych.
  pdfWniosek o udostępnienie pracy dyplomowej
 7. Reprodukcje z materiałów archiwalnych wykonywane są na podstawie zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne osoby lub instytucji składającej zamówienie, cel wykonania reprodukcji, szczegółowe określenie przedmiotu i sposobu wykonania usługi oraz formę płatności. Reprodukcje sporządza się o ile zezwala na to stan zachowania materiałów archiwalnych. W wątpliwych wypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Archiwum Akademii.
  pdfZlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii