logo jpg2

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przyporządkowany poprzez efekty uczenia się do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

 • Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
 • Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.

Praktyki zawodowe odbywają się w wybranych organizacjach lotniczych, w portach lotniczych, jednostkach administracji państwowej, zakładach lotniczych, jednostkach podporządkowanych MON oraz MSW.
Cele kształcenia zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.
Uwzględniając specjalności studiów celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w środowisku lotniczym i uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych lotnictwa państwowego lub w cywilnych organizacjach lotniczych.

 

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:

 • bezpieczeństwo w transporcie lotniczym,
 • bezpieczeństwo portów lotniczych,
 • ochrona portu lotniczego,
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • cyberbezpieczeństwo w lotnictwie.

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:

 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych,
 • zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych

 

 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA

 

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym poznają planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem i praktycznego ich wykorzystania. Posiądą wiedzę z zakresu obsługi naziemnej, będą potrafili analizować sytuacje kryzysowe. Uzyskają wiedzę z zakresu komunikacji w organizacji lotniczej, ekologii oraz medycyny w transporcie lotniczym, jak i psychicznej oraz fizycznej higieny personelu organizacji lotniczej.

 

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych uzyskają szeroką wiedzę teoretyczną i podstawy praktyczne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w portach lotniczych. W trakcie nauki poznają podstawy prawne bezpieczeństwa w lotnictwie, procedury działań w warunkach zagrożeń, zasady współpracy instytucji państwowych w portach lotniczych. Uzyskają wiedzę na temat posługiwania się bronią palną oraz odbędą praktyczne szkolenie strzeleckie. Zdobędą podstawy wiedzy na temat wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych, ochrony portów lotniczych, jak i genezę, rozwój i najnowsze aspekty związane z terroryzmem lotniczym (w tym metody przeciwdziałania) oraz kryminologii i kryminalistyki w odniesieniu do portów lotniczych.

 

Ochrona portu lotniczego

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Ochrona portu lotniczego poznają przede wszystkim podstawy prawne oraz metody, środki i zasoby przeznaczone do ochrony portu lotniczego. Zostaną przygotowani do stosowania technik samoobrony, jak i zdobędą wiedzę na temat posługiwania się bronią palną oraz odbędą praktyczne szkolenie strzeleckie. Nacisk kształcenia jest położony na aspekty psychologiczne pracowników ochrony portów lotniczych oraz współpracę z instytucjami państwowymi. Ponadto, w trakcie studiów zaprezentowane zostaną zadania służb ochrony w zakresie zapobiegania terroryzmowi.

 Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą znali wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie. Zostaną przygotowani do pracy głównie na pokładzie samolotu, ale również w procesie obsługi pasażerów, zwłaszcza w porcie lotniczym.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, stosowania ich w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych, zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i oceny poziomu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania bezpieczeństwa, promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych. Zdobędą doświadczenie w tym zakresie podczas zawodowych praktyk studenckich.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie kryzysowe poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej.

 

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia, umożliwią absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.

 

 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA

 

Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych; zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych.

 

Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie kryzysowe
w organizacjach lotniczych poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego
i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, w tym w organizacjach lotniczych, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną
w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym w tym w lotnictwie. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej. Zdobędą doświadczenie w tym zakresie podczas zawodowych praktyk studenckich.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.

Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
 • ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.