fbpx

Bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

logo jpg2

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przyporządkowany poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk społecznych. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

 • Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
 • Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.


Praktyki zawodowe odbywają się w wybranych organizacjach lotniczych, jednostkach administracji państwowej, zakładach lotniczych, jednostkach podporządkowanych MON oraz MSW.
Cele kształcenia zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.
Uwzględniając specjalności studiów celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w środowisku lotniczym i uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych lotnictwa państwowego lub w cywilnych organizacjach lotniczych.

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:

 • Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
 • Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk
 • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
 • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:

 • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych

 

Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym

Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą znali wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie. Zostaną przygotowani do pracy głównie na pokładzie samolotu, ale również w procesie obsługi pasażerów, zwłaszcza w porcie lotniczym.

Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk

Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk,w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej.

Cyberbezpieczeństwo

Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia, umożliwią absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.

Ochrona osób i mienia

Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje do przygotowywania i prowadzenia fizycznej ochrony osób i mienia, organizacji konwoju i ochrony wartości pieniężnych, opracowywania planów ochrony, procedur bezpieczeństwa oraz prowadzenia dokumentacji ochrony. Poznają techniki samoobrony, techniki interwencyjne oraz zasady współpracy z policją, jednostkami straży pożarnej i obrony cywilnej. Potrafią stosować środki przymusu bezpośredniego, stosować techniki samoobrony, potrafią również udzielić niezbędnej pomocy przedlekarskiej. Odbędą także podstawowe szkolenie strzeleckie i będą potrafili posługiwać się bronią palną.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych; zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa powietrznego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa powietrznego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych.
Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
 • ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.