Instytut Logistyki i Organizacji Transportu jako ośrodek edukacyjny i naukowy realizuje zadania statutowe LAW w dziedzinie nauk technicznych; w dyscyplinie transport (organizacja i ekonomika transportu, optymalizacja w transporcie), w dyscyplinie inżynieria produkcji (zasady projektowania wyrobów i procesów, podstawy sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami produkcji/usług) oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (organizacja i ekonomika transportu lotniczego oraz usług naziemnych, zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw).

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowywanie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko pojmowanych procesów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz organizacji i ekonomiki transportu.

Instytut wypełnia zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze poprzez przygotowanie i realizację: studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku Logistyka. W realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Instytut współpracuje z krajowymi uczelniami i placówkami naukowymi oraz dowództwami sił zbrojnych i innymi instytucjami systemu bezpieczeństwa państwa, a także organami administracji państwowej oraz cywilnymi organizacjami i instytucjami lotniczymi. Instytut współpracuje również z odpowiednikami jednostek organizacyjnych uczelni zagranicznych.

Przedmiotowy cel funkcjonowania Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu jest zgodny z celem wskazanym w § 23 ust. 2 Statutu WSOSP zgodnie, z którym zadaniem Instytutu jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej w ramach określonego kierunku studiów oraz kształcenie kadr naukowych, a także koordynowanie działalności badawczej i naukowej, w zakresie określonego obszaru wiedzy, dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub kilku pokrewnych dyscyplin naukowych uprawianych w wydziale, do którego należy.

W skład struktury organizacyjnej Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu wchodzą następujące etatowe jednostki organizacyjne:

  • Zakład Zarządzania Logistyką
  • Zakład Organizacji Transportu
  • Zakład Technologii Informatycznych