Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (OSOSBSP) został utworzony w 2014 roku w celu zabezpieczenia procesu szkolenia operatorów obsług systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), techników systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów i techników zestawów sterowanych manewrujących celi powietrznych (ZSMCP).

Zadania Ośrodka:

 1. Szkolenie doskonalące żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia kursowego:
  • kandydatów na operatorów i techników systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do 150 kg
  • kandydatów na instruktorów operatorów BSP do 150 kg. i instruktorów pilotów - operatorów systemów BSP powyżej 150 kg
  • kandydatów na operatorów i techników Zestawów Sterowanych Manewrujących Celów Powietrznych (ZSMCP)
  • kandydatów na techników systemów BSP
 2. Wspieranie Wydziału Lotnictwa LAW w kształceniu specjalistycznym podchorążych i studentów cywilnych specjalności BSP w zakresie:
  • zasad użycia, taktyki działania, procedur operacyjnych, budowy i eksploatacji systemów BSP
  • szkolenia praktycznego z użyciem symulatorów i trenażerów BSP
  • szkolenia praktycznego w powietrzu z użyciem systemów BSP
 3. Udział w tworzeniu doktryn, procedur, norm i zasad realizacji zadań z użyciem systemów BSP;
 4. Udział w opiniowaniu instrukcji, regulaminów i innych dokumentów normatywnych związanych z funkcjonowaniem systemów BSP

18 maja 2017 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisał Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów BSP, LAW w Dęblinie do rejestru podmiotów szkolących.

Zakres i rodzaj prowadzonych szkoleń:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe.
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) – INS.

certyfikat osrodka2