fbpx

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (Certified Air Traffic Services Personnel Training Organisation)

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego jest elementem struktury Lotniczej Akademii Wojskowej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego ośrodek jest bezpośrednio podporządkowany służbowo Rektorowi – Komendantowi LAW.

Ośrodek realizuje swoją działalność szkoleniową i dydaktyczną przy wsparciu kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Lotnictwa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Studium Języków Obcych.

W zakresie realizowanych szkoleń ośrodek współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PANSA - Polish Air Navigation Services Agency) w Warszawie oraz Instytutem Służb Żeglugi Powietrznej (IANS -  Institute of Air Navigation Services) w Luksemburgu.

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego posiada 2 certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 1. PL/ATCO-TO/LAW/1- uprawniający do szkolenia wstępnego do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie:
  1. podstawowym;
  2. uprawnienia kontroli lotniska instrumentalnej z uprawnieniem uzupełniającym kontroli lotniska  - ADI/TWR;
  3. kontroli zbliżania proceduralnej  - APP.
 2. PL/FISP-TO/LAW - uprawniający do szkolenia wstępnego do świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej – AFIS, szkoleń odświeżających dla AFISO i instruktorów oraz uprawnień instruktorskich OJTI/STDI.

 

pdfDokumenty normatywne

 

twr

Zgodnie z Instrukcją Zarządzania Ruchem Lotniczym (IZRL-2017) Ośrodek prowadzi szkolenie wstępne do licencji praktykanta-wojskowego kontrolera ruchu lotniczego S-MATCL w zakresie:

 1. podstawowym;
 2.  kontroli lotniska instrumentalnej z uprawnieniem uzupełniającym kontroli lotniska  - ADI/TWR;
 3. kontroli zbliżania proceduralnej  - APP;
 4. kontroli zbliżania dozorowanej (radarowej)  - APS;
 5. kontroli podejścia za pomocą radaru podejścia precyzyjnego – PAR.

Ponadto OSPSRL prowadzi szkolenia doskonalące, uzupełniające, rozszerzające dla personelu wojskowych służb ruchu lotniczego.

Ośrodek użytkuje nowoczesny symulator ATC z oprogramowaniem  ARTMACS (AiR Traffic Military And Civil Simulator).

W ośrodku szkoleni są podchorążowie studiów dwustopniowych, studenci cywilni z kierunku „Nawigacja”, słuchacze studium oficerskiego, żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych SZ RP w ramach szkolenia kursowego oraz zainteresowane osoby ze środowiska cywilnego w ramach kursów komercyjnych.

 Symulator ARTMACS

Zadania OSPSRL:

 1. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia lotniczego na potrzeby lotnictwa wojskowego i cywilnego krajowego oraz zagranicznego zgodnie z zakresem określonym w certyfikacie;
 2. sporządzanie i nadzorowanie aktualności dokumentów regulaminowych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
 3. zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry instruktorskiej;
 4. zapewnienie utrzymania uprawnień i rozwoju specjalistycznego kadry kierowniczej i instruktorskiej;
 5. utrzymanie i rozbudowa odpowiedniej bazy dydaktycznej symulatora ATC na potrzeby prowadzonych szkoleń lotniczych;
 6. współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP oraz cywilną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej;
 7. współpraca z innymi podmiotami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność szkoleniową, w tym z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego PAŻP
  w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i materiałów szkoleniowych
  oraz wzajemnego wykorzystania wykładowców i instruktorów;
 8. archiwizowanie sporządzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

pdfHISTORIA OŚRODKA