Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni, funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora – Komendanta WSOSP Nr 79 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie działalności wydawniczej i ustalenia zasad finansowania publikacji oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez WSOSP.

W celu wspierania działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia i doskonalenia kadr Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zwana dalej ,,WSOSP" prowadzi działalność wydawniczą.

Działalność wydawnicza realizowana jest przez Wydział Wydawniczy i Poligrafii WSOSP na podstawie rocznego planu wydawniczego w ramach planu rzeczowo-finansowego i w szczególności obejmuje:

  1. Redagowanie uczelnianych publikacji: podręczników, zeszytów naukowych, pomocy dydaktycznych (przewodników, ćwiczeń, testów, instrukcji, kwestionariuszy, kart, planszy, schematów, programów) oraz innych publikacji zlecanych przez uprawnione jednostki uczelni,
  2. Wykonywanie korekt do podręczników i zeszytów naukowych
  3. Wykonywanie usług poligraficznych dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni

Przedmiotem działania jest wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych.

W szczególności specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkiem kształcenia w Uczelni.

Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem wydawnictwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Wydawnictwo WSOSP od niedawna prowadzi sprzedaż wydawanych książek.

Informacje o dystrybucji można znaleźć w zakładce Dystrybucja.