fbpx

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

wbnil logoMisją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki jest zdobywanie wiedzy przez studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych w ramach realizowanego procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz umiejętne wykorzystanie ich wyników w praktyce, a także wpajanie studentom najwyższych wartości narodowych i historycznych będących zasadniczym filarem patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.

Wydział realizuje kształcenie studentów wojskowych i cywilnych oraz kształcenie i szkolenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

W skład Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wchodzą:

 • Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego Państwa
 • Instytut Logistyki i Organizacji Transportu
 • Katedra Logistyki
 • Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego

Wydział jest uprawniony do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz I i II stopnia na kierunku Logistyka.

Na kierunku Logistyka WBNiL kształci studentów wojskowych w specjalności logistyka wojskowa.

Swoją misję Wydział realizuje w ramach funkcji:

 • dydaktycznej, która obejmuje przygotowanie studentów do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w wojskowych i cywilnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa powietrznego i logistyki.
 • naukowej, która obejmuje badania w obszarze nauk społecznych
  w dyscyplinie naukowej bezpieczeństwo, i technicznych w dziedzinie logistka oraz kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego.
 • promocyjnej, która obejmuje popularyzację wiedzy i dorobku Wydziału poza Uczelnią zarówno w kraju jak i po jego granicami. 

Główne cele strategii rozwoju Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki na lata 2016-2020

 1. Uzyskanie potencjału dydaktycznego i naukowego umożliwiającego prowadzenie studiów pierwszego i drugiego oraz studiów doktoranckich na kierunkach związanych z logistyką, transportem i bezpieczeństwem ukierunkowanych na lotnictwo cywilne i wojskowe.
 2. Uzyskanie statusu wiodącego ośrodka naukowego kształcącego kadry specjalistyczne w zakresie logistyki wojskowej, transportu i bezpieczeństwa powietrznego.
 3. Rozbudowa potencjału naukowo-badawczego i eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa powietrznego, transportu i logistyki wojskowej.
 4. Modernizacja i rozwój infrastruktury wydziałowej w tym specjalistycznych laboratoriów.
 5. Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie dydaktyki i badań naukowych w tym możliwości wdrażania ich wyników do procesu kształcenia realizowanego w Wydziale.

Podstawowe zadania realizowane w ramach systemu szkolnictwa wyższego

 • Prowadzenie studiów stacjonarnych I i II stopnia – finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Prowadzenie studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych w ramach odpłatnej działalności dydaktycznej.


Pozostałe zadania realizowane w ramach działalności naukowo - badawczej

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Udział w realizacji projektów naukowo – badawczych i badań statutowych.
 • Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
 • Rozwój międzynarodowej i krajowej współpracy dydaktycznej i naukowej
 • Opracowywanie materiałów naukowych i dydaktycznych.


Główne zadania WBNiL w roku akademickim 2018/2020

 1. Dostosowanie i opracowanie nowych regulacji wewnętrznych Wydziału związanych z reformą systemu szkolnictwa wyższego po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
 2. Zapewnienie wysokiej sprawności w zakresie programowania i planowania zajęć dydaktycznych.
 3. Racjonalne dysponowanie posiadanym potencjałem kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej.
 4. Sprawna organizacja procesu dydaktycznego i efektywne wykorzystanie posiadanej bazy dydaktycznej i naukowej.
 5. Udział pracowników naukowo-dydaktycznych w praktykach dydaktycznych, stażach naukowych w kraju i zagranicą.
 6. Rozwój kadr naukowo-dydaktycznych.
 7. Sprawna obsługa studentów przez pracowników dziekanatów.
 8. Utrzymanie wysokiego poziomu wymagalności w stosunku do wszystkich studentów.