fbpx

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną: Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Archiwum LAW przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane przez Państwa w skierowanej do Archiwum LAW korespondencji. Tymi danymi mogą być takie dane osobowe jak m.in.: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, data urodzenia, imię ojca, nazwisko w trakcie zatrudnienia, adres, email, nr telefonu.
4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 16 - 16 d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji Państwa korespondencji skierowanej do Archiwum LAW oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji korespondencji oraz danych osób korzystających z zasobu archiwalnego, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy archiwalne.
7. W związku z przetwarzaniem przez Archiwum LAW Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Archiwum LAW Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O OGRANICZENIACH RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dz. U. z 2019 r. poz. 553), Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej informuje, że do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej Archiwum LAW, ogranicza się stosowanie:

1. prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

2. prawa do ograniczenia przetwarzania danych ze względu na kwestionowanie prawidłowości danych oraz niezgodność przetwarzania z prawem (art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.