Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 85 zł.

Opłat za kształcenie (czesne) na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

  1. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadaczy Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.
Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

Wysokość opłat dla osób niewskazanych powyżej zostanie określona Zarządzeniem Rektora-Komendanta.