fbpx

W celu potwierdzenia znajomości języka polskiego kandydat musi okazać sie jednym z niżej wymienionych dokumentów:

  1. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
  2. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  3. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  4. potwierdzenie uczelni w procesie rekrutacji, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów.