Po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów, kandydat musi w wyznaczonym terminie dostarczyć do uczelni komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku kandydatów niepełnoletnich, dokumenty może złożyć opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic.

pdfwzór pełnomocnictwa

pdfwzór oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów

Ważne!!!
1) Przed przyjazdem na uczelnię sprawdzić zasady wstępu cudzoziemców na teren uczelni;
2) W przypadku braku zgody na wejście na teren uczelni przyjazd zgłoś Komisji Rekrutacyjnej;
3) Sprawdź odpowiednio wcześnie terminy składania dokumentów;
4) Dokumenty muszą być kompletne – w oryginale i kopii.

Po wpisaniu na listę studentów możesz otrzymać zaświadczenie o przyjęciu. W październiku, po złożeniu ślubowania możesz otrzymać zaświadczenie o statusie studenta.