fbpx
 1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu internetowej rejestracji kandydatów (IRK);
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty oraz zaświadczenie z wynikami egzaminów zewnętrznych jeżeli takie zostało wydane;
 3. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);
 4. Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;
 5. Zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 7. Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. Karta Polaka, Karta Uchodźcy, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego C1);
 8. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych;
 9. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie, że przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 10. Skierowanie właściwego organu, jeśli zostali skierowani na studia;
 11. Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące zgody na podjęcie studiów, dokument musi być poświadczony notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną;
 12. Paszport lub dowód tożsamości do wglądu;
 13. Pełnomocnictwo - w przypadku gdy dokumenty składa pełnomocnik kandydata.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 1. polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministra Sprawiedliwości lub
 2. tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
 3. konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub
 4. akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.