WYDZIAL LOTNICTWA

Do dnia 22.09.2018 r. należy w Dziekanacie Wydziału Lotnictwa złożyć komplet wymaganych dokumentów, na który składają się:

Rozmowa kwalifikacyjna
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi najpóźniej do dwóch tygodni po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych.


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w „Seminariach doktorskich” muszą złożyć wniosek do Dziekana WBL o wyrażenie zgody na udział w zajęciach organizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Na „Seminaria doktorskie” mogą zgłaszać się osoby mający tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk społecznych, które chciałby w przyszłości uzyskać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.