Szkolenie wojskowe 6-miesięczne
dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych


Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 108/MON z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r., Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi nabór kandydatów na szkolenie wojskowe 6-miesięczne zgodnie z określonym w decyzji limitem przyjęć:


Szkolenie 6-miesięczne dla podoficerów
Korpus osobowy Grupa osobowa Limit przyjęć
Sił Powietrznych ruchu lotniczego 5
radiotechniczna 17
inżynieryjno-lotnicza 10
Przeciwlotniczy przeciwlotniczych zestawów rakietowych 20
Razem: 52

Zasady postępowania rekrutacyjnego na 6-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku.

Podoficerowie ubiegający się o sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2019 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • kwestionariusz osobowypdf
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • życiorys (cv)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)
  • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego
  • opinię służbową

Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne) w LAW kandydat może przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń itp.
Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty należy dokonać na konto:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – szkolenie 6-miesięczne

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego odbędzie się 24-25 lutego 2020 r.
Sczegółowy plan postępowania rekrutacyjnegopdf
Szkolenie rozpocznie się 06 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje o kwalifikowaniu kandydatów do LAW można uzyskać w biurze rekrutacji tel. 261 517 733.