fbpx

Wymagane dokumenty

 Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

  1. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
  2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów);
  3. dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka - paszport oraz Kartę Polaka do wglądu w chwili składania dokumentów;
  4. 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w formacie JPEG (wgrane do systemu IRK po przyjęciu kandydata przez komisję) zgodne z wymogami fotografii do dowodu osobistego;;

  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  6. oświadczenie o kontynuowaniu studiów na aplikowanym kierunkupdf;
  7. osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez komisję rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Zarejestrowanie się przez kandydata w systemie IRK, przy równoczesnym nie złożeniu żadnego dokumentu, w tym podpisanego podania o przyjęcie na studia, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu pdf

 

 ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!!!

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!