ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU ERASMUS +
W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

WYJAZDY STUDENTÓW

 1. Uczelnia przyznaje stypendia w formie udziału ryczałtowego, określonego w Załączniku III do umowy finansowej zawartej pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) a Narodową Agencją (NA) programu Erasmus+.
 2. Wysokość stypendium miesięcznego dla studentów na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP)

  Kraje programu

  studia
  (SMS)

  praktyki
  (SMP)

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 € 600 €
  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 € 550 €
  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia*, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 € 500 €
  *Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią

 3. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów będzie taka sama.
 4. Okres finansowania wynosi:
  • wyjazdy na studia (SMS):od 3 do 12 miesięcy
  • wyjazdy na praktykę (SMP):od 2 do 12 miesięcy
 5. Okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z zachowaniem 5 - dniowego marginesu tolerancji.
 6. Studenci mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres nieprzekraczający terminów określonych w punkcie I.4.
 7. Student, który ubiega się o przedłużenie pobytu składa wniosek do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ LAW przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania, jeśli LAW dysponowała będzie wolnymi funduszami w danej kategorii wyjazdów. W przypadku braku wolnych funduszy, okres wydłużonego pobytu będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.
 9. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu pobytu, sporządzony zostaje aneks do umowy finansowej ze studentem (Uczestnikiem programu Erasmus+).
 10. Wypłacenie stypendium będzie następowało:
  • w 2 ratach (w przypadku wyjazdu na jeden semestr): I rata - 90% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
  • w 3 ratach (w przypadku wyjazdu na dwa semestry): I rata – 45% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 45% stypendium po rozpoczęciu się drugiego semestru, III rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;

   I rata stypendium jako płatność zaliczkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi w terminie 30 dni od podpisania Umowy przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności. Wypłata ostatniej raty nastąpi po złożeniu przez Uczestnika indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey oraz złożenie drugiego testu biegłości językowej w systemie OLS będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty stypendium. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

 11. Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione (minimalny czas pobytu na studiach wyniesie 3 miesiące, zaś na praktykach 2 miesiące), będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w z powodu działania „siły wyższej”; wówczas Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika do Uczelni Wysyłającej bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez NA.
 12. Uczelnia dokonuje przelewów na rachunki złotówkowe bądź walutowe do banków wyłącznie na terenie Polski.
 13. Do rozliczenia finansowego wyjazdu w Programie Erasmus+, wymagane są następujące dokumenty Uczestnika:
  • Umowa finansowa między uczelnią a studentem;
  • "Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement for Studies) lub "Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships);
  • "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records) lub zaświadczenie odbytej praktyki,
  • dokument potwierdzający okres mobilności, określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu;
  • wypełniony drugi test językowy on-line w systemie OLS po powrocie;
  • złożony raport mobilności w systemie on-line EU-survey;
  • sprawozdanie z wyjazdu.
 14. Wyjazdy na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności oraz wyjazdy studentów na studia i posiadających uprawnienia do stypendium socjalnego na Uczelni, będą finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 15. Finansowanie z funduszu PO WER będzie przyznawane w roku akademickim 2019/2020 na podstawie uzyskania prawa (decyzji) o przyznaniu stypendium socjalnego przez uczelnię wysyłającą.
 16. Stypendia z programu PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe, tym samym student nie ma możliwości wyboru waluty w jakiej otrzyma dofinansowanie.
 17. Dofinansowanie z programu PO WER można otrzymać tylko na jeden wyjazd. Kolejne wyjazdy w ramach dostępnego kapitału mobilności, student może realizować po udzieleniu zgody przez Narodową Agencję lub wyłącznie ze standardowym dofinansowaniem w programu Erasmus +.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

1. Wysokość stypendiów na wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych (STA) i szkoleniowych (STT)

 • Kraje programu Dzienna stawka stypendium przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni)

  Dzienna stawka stypendium przy wyjazdach przekraczających 14 dni dłużej niż 14 dni*

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 € 126 €
  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia**, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 € 98 €
       
  * W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.
  ** Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią

Ryczałt na koszty podróży:
W ramach przyznanego przez NA dofinansowania LAW będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości LAW jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

2.Wysokość miesięcznego stypendium dla pracowników wszystkich wydziałów LAW, wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów będzie taka sama.

Okres finansowania wynosi:

 • dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć (STA) od 2 do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży (co najmniej 8 godzin dydaktycznych w tygodniu);
 • dla pracowników w celach szkoleniowych (STT) – od 2 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży.

3. Koszty podróży pracowników LAW w programie Erasmus +, w roku akademickim 2019/2020 są finansowane z budżetu programu Erasmus+.

4. Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących w programie.

5. Wypłacenie stypendium będzie następowało w 1 racie: 100% stypendium przed wyjazdem za granicę. Stypendium jako płatność zaliczkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi w terminie 30 dni od podpisania Umowy przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności.

6. Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione (minimalny czas pobytu w celach dydaktycznych bądź szkoleniowych wyniesie 2 dni), będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w z powodu działania „siły wyższej”; wówczas Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika do LAW bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez NA.

7. Do rozliczenia finansowego wymagane są następujące dokumenty Uczestnika:   

 • Umowa finansowa między uczelnią a pracownikiem„Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub „Indywidualny plan szkolenia” w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych,
 • dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych lub dokument
 • dokument potwierdzający czas pobytu oraz zrealizowanie programu szkolenia w instytucji przyjmującej w celach szkoleniowych,
 • wypełniony raport mobilności w systemie on-line EU- survey;
 • sprawozdanie z wyjazdu.