kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - stacjonarne

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości (maturalnego) z następujących przedmiotów:

 • przedmiot do wyboru: matematyka albo fizyka i astronomia (albo fizyka),
 • dodatkowo: język angielski.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo w przyjęciu na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka mają kandydaci posiadający większą liczbę punktów z przedmiotu do wyboru.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

kierunek: NAWIGACJA - stacjonarne

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości (maturalnego) z następujących przedmiotów:

 • przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia (albo fizyka) albo geografia;
 • dodatkowo: język angielski.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo w przyjęciu na kierunek Nawigacja mają kandydaci posiadający większą liczbę punktów z przedmiotu do wyboru.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem poniższych warunków i trybu postępowania.

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przedłożonych dokumentów ocenia się czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Nawigacja.

Uznaje się, że kompetencje, posiadają kandydaci, którzy:

 1. ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
 2. ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Nawigacja w LAW, w tym przypadku komisja rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS;
 3. ukończyli studia na kierunkach innych niż określone w pkt 1 i 2, których kompetencje uzyskane na studiach I stopnia komisja rekrutacyjna oceni jako rokujące na uzyskanie efektów kształcenia wymaganych dla ukończenia studiów II stopnia na kierunku Nawigacja, w tym przypadku komisja rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS

- w przypadku, gdy komisja rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Nawigacja, może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, w celu wyjaśnienia zakresu zrealizowanego kształcenia.

Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy wstępnie zakwalifikowani kandydaci, o których mowa w ust. 3 zostaną przyjęci na studia.

Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, przeprowadza się drugi etap kwalifikacji, w którym kwalifikuje się kandydatów w następującej kolejności:

 1. kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
 2. kandydaci, którzy ukończyli kierunki pokrewne: Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika, Budowa maszyn, Transport, Geodezja i kartografia;
 3. kandydaci, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
 4. kandydaci, o których mowa w ust. 3 pkt 3
 5. - w tym celu komisja rekrutacyjna przygotowuje odrębne rankingi dla grup kandydatów, o których mowa w pkt 1 - 4.

 

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

 1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
 2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości (maturalnego) z następujących przedmiotów:
  • przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski lub matematyka;
  • dodatkowo: język obcy nowożytny.
 3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych powyżej przeliczane są na punkty rekrutacyjne na zasadach określonych w tabeli „Zasady przeliczania wyników matury na punkty rekrutacyjne”.
 4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
 5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych
  powyżej dopuszcza się zamiast oceny z matury ocenę końcową z niezdawanego na maturze przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo
  w przyjęciu na kierunek Bezpieczeństwo narodowe mają kandydaci posiadający większą liczbę punktów z przedmiotu historia.

STUDIA II STOPNIA  (magisterskie)

Studia stacjonarne

 1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 2. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie.
 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Studia niestacjonarne

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).

kierunek: LOGISTYKA - stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

 1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
 2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości (maturalnego) z następujących przedmiotów:
  • przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie lub geografia;
  • dodatkowo: język obcy nowożytny.
 3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych powyżej przeliczane są na punkty rekrutacyjne na zasadach określonych w tabeli „Zasady przeliczania wyników matury na punkty rekrutacyjne”.
 4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
 5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych powyżej dopuszcza się zamiast oceny z matury ocenę końcową z niezdawanego na maturze przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo w przyjęciu na kierunek logistyka mają kandydaci posiadający większą liczbę punktów z przedmiotu matematyka.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

   Studia stacjonarne

 1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 2. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie.
 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Studia niestacjonarne

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).

 

 ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!!!

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!