fbpx

Zasady Wydawnictwa

§1

Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy,  sporządzany na podstawie formularzy zgłoszeniowych w okresie planistycznym Uczelni. Plan wydawniczy podlega ocenie przez Komitet Redakcyjny i wymaga jego akceptacji, następnie jest zatwierdzany przez właściwego prorektora.

§2

Prace zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok, mogą zostać wydane na wniosek Komitetu Redakcyjnego po akceptacji Właściwego prorektora (np. materiały konferencyjne lub pokonferencyjne oraz dodruki skryptów).

§3

Pracę do rocznego planu wydawniczego może zgłosić wydziałowy/instytutowy Redaktor merytoryczny, kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny. Umieszczenie pracy w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych na ewentualny proces rozpoczęcia cyklu wydawniczego.

§4

Autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym i przekazuje właściwemu wydziałowemu/instytutowemu redaktorowi merytorycznemu, który jest pierwszym weryfikatorem pracy pod względem merytorycznym i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu.

§5

Metodyka procesu wydawniczego:

 1. Wydziałowy /instytutowy redaktor merytoryczny dostarcza pracę w formie wydruku do Wydawnictwa wraz z wnioskiem o otwarcie zlecenia wydawniczego, w którym znajdują się m.in. adresy wskazanych przez redaktorów merytorycznych recenzentów zewnętrznych (recenzentów spoza Uczelni), będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, dla pozostałych publikacji – jeden recenzent ze stopniem naukowym. Złożenie w Wydawnictwie wniosku o otwarcie zlecenia wydawniczego rozpoczyna proces wydawniczy.
 2. Autor wysyła wydruk pracy do recenzenta(ów) zewnętrznego(ych) wraz z drukiem umowy.
 3. Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do Wydawnictwa. Kierownik Wydawnictwa zapoznaje się z recenzją i pozostawia jej oryginał w Wydawnictwie, natomiast kopię wraz z wydrukiem pracy przekazuje właściwemu wydziałowemu/instytutowemu redaktorowi merytorycznemu, który z kolei – po zapoznaniu się z nią– oddaje autorowi.
 4. Recenzja pozytywna decyduje o kontynuacji procesu wydawniczego.
 5. Redaktor merytoryczny jest zobowiązany, osobiście lub za pośrednictwem autora, dostarczyć pracę, poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów, w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku, ponadto autor winien załączyć pisemne ustosunkowanie się do recenzji oraz złożyć wniosek o nadanie ISBN.
 6. Z autorem podpisywana jest umowa wydawnicza, a także składane jest pisemne oświadczenie autora dotyczące własności intelektualnej dzieła.
 7. Po przyjęciu pracy do wydania, Wydawnictwo może, na wniosek jednostki zlecającej, dokonać wstępnej kalkulacji kosztów wydania.
 8. Praca, która znajdzie się w Wydawnictwie, podlega ewidencji na podstawie Księgi zamówień, w której kierownik Wydawnictwa dokonuje odpowiednich zapisów. Akceptacji pracy do druku dokonuje redaktor naczelny.
 9. Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu. Autor może dokonać korekty poza siedzibą Wydawnictwa w ustalonym terminie.
 10. Ostatecznie dzieło podlega procesowi drukarskiemu przy monitoringu Wydawnictwa.
 11. Rozliczenie końcowe kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.

 

§6

Podstawą do rozliczenia końcowego jest cennik zatwierdzony przez Rektora-Komendanta.

§7

Nakład książki magazynowany jest w Wydawnictwie i następnie przekazywany jest za protokołem do Biblioteki Naukowej.

§8

Zasady publikowania w Zeszytach Naukowych WSOSP określają odrębne wytyczne.

§9

Zasady opracowywania wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych określają odrębne wytyczne /Instrukcja Szt. Gen.1515/99/.

Zasady dodrukowywania książek:

 1. Propozycję dodruku książki, na podstawie sugestii wydziałowego/instytutowego Redaktora merytorycznego lub zapotrzebowania odbiorców, kierownik Wydawnictwa składa autorowi celem jego akceptacji.
 2. Decyzję o wysokości nakładu dodruku podejmuje Komitet Redakcyjny.
 3. Dodrukowywany tytuł umieszczany jest w rocznym planie wydawniczym.
 4. Autor jest informowany o terminie dodrukowania jego książki, wysokości nakładu.

§10

Zasady wznawiania książek:

 1. Informację o pracy nad wydaniem poprawionym, uzupełnionym, zmienionym konkretnego tytułu Wydawnictwo otrzymuje od autora lub wydziałowego/instytutowego redaktora merytorycznego, a następnie tytuł umieszcza w rocznym planie wydawniczym.
 2. Z autorem podpisywana jest umowa wydawnicza.

§11

Pierwszeństwo opublikowania pracy naukowej lub dydaktycznej napisanej przez pracownika w ramach wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy posiada Wydawnictwo WSOSP. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest zobowiązana podpisać z autorem umowę wydawniczą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pozytywnej recenzji pracy warunkującej wydanie, w przeciwnym wypadku prawo pierwszeństwa wygasa. Prawo pierwszeństwa wygasa również w razie, gdy utwór nie został opublikowany w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. O nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa decyzję może podjąć Rektor-Komendant.

§12

Prawa autorskie majątkowe do dzieła przechodzą na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie z chwilą podpisania z autorem umowy wydawniczej. Wydawane publikacje posiadają numer ISBN dla książek oraz są własnością WSOSP. Ponadto wydawnictwo stosuje opis: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.